Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné meno: CRUISER, spol. s r.o.
Sídlo: Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Zápis v OR: 8.12.2000
IČO: 35 801 646
Štatutárny orgán: Lucia Sredau, konateľ


Klient dáva súhlas spoločnosti CRUISER, spol. s r.o. k spracovaniu osobných údajov za účelom vytvorenia rezervácie a vystavenia príslušného produktu a cestovných dokumentov a tiež za účelom uchovania informácii v databáze dopravcu, rezervačného systému a internej databázy klientov cestovnej agentúry CRUISER.

Klient ďalej prehlasuje, že všetky ním zadané údaje do systému sú správne a pravdivé. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si CRUISER, spol. s r.o. s výslovným súhlasom klienta vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. náhradu akýchkoľvek prípadných dodatočných poplatkov zo strany leteckých spoločností uplatnených voči spoločnosti CRUISER spol. s r.o. v plnej výške. V tomto prípade CRUISER spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vzniknuté klientovi.

Klient berie na vedomie, že v prípade zrušenia niektorých letových úsekov, prípadne celej rezervácie zo strany leteckej spoločnosti z dôvodu duplicitnej rezervácie, CRUISER spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté klientovi.


I. Definície
1. Rezervácia – elektronický údaj v celosvetovom rezervačnom systéme alebo v systéme konkrétneho dopravcu či poskytovateľa ubytovania o klientovi, ktorý sa rozhodol využiť jeho prepravné alebo ubytovacie služby. Obsahuje informáciu o cestujúcom – meno a priezvisko, pohlavie, dátum narodenia (pri deťoch, mládežníkoch, študentoch, batoľatách a senioroch), presný časový a geografický plán cesty vrátane údajov o leteckej spoločnosti, letoch, detaily zvoleného ubytovania.
2. Skupinová rezervácia je rezervácia s minimálnym počtom cestujúcich 10.
3. Letenka je prepravná cenina, ktorou sa letecký prepravca zaväzuje prepraviť klienta a jeho batožinu z miesta odletu do cieľovej destinácie. Momentom zaplatenia za letenku klient automaticky uzatvára kúpnu zmluvu s leteckým prepravcom a tým súhlasí s podmienkami dopravy tohoto prepravcu. CRUISER spol.s r.o. pri uzatváraní kúpnej zmluvy vystupuje ako sprostredkovateľ a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné reklamácie spojené so službami, ktoré poskytuje letecký prepravca.
4. Elektronická letenka je údaj v elektronickom systéme leteckých spoločností, v ktorom sú bezpečne uložené všetky detaily letu. Elektronickú letenku nie je nutné mať so sebou pri odbavení (check-in) na letisku. CRUISER spol.s r.o. odporúča klientom mať potvrdenie o elektronickej letenke pri sebe.
5. Cena letenky je ňou definovaný konkrétny tarif so špecifickými prepravnými podmienkami, ktoré určuje výhradne dopravca a podliehajú zmenám zo strany dopravcu.
6. Letiskové poplatky a iné (napr. bezpečnostné, palivové a pod.) poplatky sú poplatky vyberané letiskom, mestom, štátom, krajinou alebo leteckou spoločnosťou v dobe odletu. Zvyčajne sa tento poplatok vyberá súčasne s prepravným – cenou letenky - v niektorých prípadoch sa však platia letiskové poplatky priamo na letisku (najmä v niektorých krajinách Ázie, Afriky a Južnej Ameriky). Výšku letiskových, bezpečnostných a palivových poplatkov určuje výhradne dopravca. Poplatky podliehajú kurzovým zmenám a zmenám zo strany dopravcu.
7. Poplatok za vystavenie letenky je servisný poplatok CRUISER spol.s r.o. za vytvorenie a správu rezervácie a vystavenie letenky. Informáciu o servisnom poplatku vzťahujúcom sa ku konkrétnej rezervácii klient dostáva pred vystavením letenky a vykonaním úhrady.
8. Celková cena rezervácie je súhrn ceny letenky, letiskových a iných poplatkov a poplatku za vystavenie letenky.
9. Poistenie storna letenky je poistenie, ktorým klient získa čiastočné krytie stornopoplatku v prípade stornovania letenky z dôvodov uvedených vo Všeobecných poistných podmienkach Európskej cestovnej poisťovne (ECP).
10. Voucher na ubytovanie je poukaz oprávňujúci kupujúceho na nárokovanie si služby/služieb voči poskytovateľovi v mieste a za podmienok, ktorých popis je na voucheri a v ponuke uvedený.
II. Podmienky a spôsob rezervácie
1. Rezervácia je vytvorená po dodaní všetkých povinných osobných údajov. Medzi povinné údaje patrí meno, priezvisko, dátum narodenia, telefonický kontakt a e-mail. Je nevyhnutné, aby boli všetky osobné údaje v rezervácii zadané klientom úplné, pravdivé a správne. Tieto informácie sú dôležité pre identifikáciu klienta, jeho rezervácie a ďalšiu komunikáciu. Rezervácie, ktoré neobsahujú všetky povinné údaje, môžu byť zrušené. Odovzdaním týchto údajov dáva klient súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov za účelom kúpy letenky, ubytovania, poistenia či iných vopred dohodnutých služieb.
2. Po vytvorení rezervácie je klientovi automaticky vygenerovaný rezervačný kód a zasielané potvrdenie o rezervácii e-mailom. Klient je povinný skontrolovať si rezerváciu a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí kontaktovať spolocnosť CRUISER spol. s r.o. písomne e-mailom alebo telefonicky. Za nezrovnalosť sa pokladá aj nesprávne uvedené meno a priezvisko, resp. ako krstné meno uvedené priezvisko a opačne. V prípade, že si klient takto rezerváciu neskontroluje, CRUISER spol. s r. o. nezodpovedá za žiadne prípadné straty, ktoré by klientovi takýmto konaním vznikli.
3. Rezervácia a jej cena je platná do dňa, ktorý je uvedený v potvrdení rezervácie. V prípade, že klient do tejto doby a zároveň podľa článku III, neuhradí letenku, resp. neskontaktuje spolocnosť CRUISER spol. s r.o. a neoverí si garanciu ceny, rezervácia bude systémom zrušená bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. CRUISER spol. s r.o. si vyhradzuje právo na odmietnutie vystavenia letenky v prípade, ak nebude možné letenku vystaviť z dôvodu systémovej chyby, zmeny kurzu , náhlej zmeny cien a poplatkov zo strán leteckých spoločností za cenu , ktorá bola pôvodne uvedená v potvrdení rezervácie.
4. V prípade, že letecká spoločnosť vyžaduje pre vystavenie letenky doplnenie ďalších dokumentov (číslo pasu, občianskeho preukazu, číslo miles and more karty, kópie občianskeho preukazu, číslo kreditnej karty), bude o tom klient upovedomený telefonicky, alebo e-mailom na poskytnutú e-mail adresu. CRUISER, spol. s r.o. si vyhradzuje právo na nevystavenie produktu v prípade, že klient takéto doklady nedodá, alebo ich nedodá včas, bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody, ktorá by klientovi v prípade nevystavenia produktu vznikla. V prípade uvedenia nepravdivých, resp. neúplných údajov si CRUISER spol. s r.o. vyhradzuje právo na okamžité zrušenie rezervácie, resp. úpravu ceny alebo náhradu akýchkoľvek škôd spôsobených uvedením nepravdivých údajov v plnej výške. V tomto prípade CRUISER spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by klientovi vznikli.
III. Podmienky a spôsob platby
1. V prípade rezervácie letenky je klientovi po dokončení rezervácie zaslané emailom potvrdenie o rezervácii obsahujúce systémom automaticky vygenerovaný kód rezervácie a žiadosť o potvrdenie objednávky. Po potvrdení objednávky je klientovi vystavená faktúra. Klient je povinný uhradiť sumu uvedenú na faktúre do uvedenej doby splatnosti. V niektorých prípadoch môže byť klientovi najprv vystavená proforma faktúra. Klient je povinný uhradiť sumu uvedenú na proforma faktúre do uvedenej doby splatnosti. Po zaevidovaní úhrady je klientovi vystavená faktúra-daňový doklad. Suma k úhrade, ktora je na faktúre-daňovom doklade uvedená, vznikne ako rozdiel medzi celkovou cenou rezervácie a už uhradenou sumou proforma faktury. Ak je tento rozdiel nenulový, klient je povinný rozdiel uhradiť do uvedenej doby splatnosti.
2. V prípade, že klient podľa bodu 1 resp. 2 nevykoná potrebné úhrady, rezervácia mu môže byť zrušená bez akéhokoľvek nároku na náhradu škody. Úhrada sa považuje za vykonanú momentom pripísania faktúrovanej čiastky na ktorýkoľvek účet spoločnosti CRUISER spol. s r.o.
3. Klient v súlade s § 75 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov súhlasí s tým, aby CRUISER spol. s r.o. vyhotovila faktúru elektronicky. Klient súhlasí s tým, aby mu takáto faktúra bola zaslaná e-mailom.
4. Platba za letenky a ostatné služby môže byť uskutočnená nasledujúcimi spôsobmi:
a) BANKOVÝM PREVODOM/priamym VKLADOM na účet spoločnosti CRUISER spol.s r.o. Pri úhrade faktúr je klient povinný uvádzať správne variabilný symbol, číslo účtu a sumu. Klient berie na vedomie, že neuvedenie správneho variabilného symbolu môže byť spoločnosťou CRUISER spol. s r.o. považované za neuhradenie faktúry s následkom zrušenia rezervácie bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody.

IV. Podmienky zmeny a zrušenia rezervácie letenky
1. Rezervácie pre jednotlivcov je možné až do momentu zaplatenia a vystavenia upraviť, zmeniť alebo zrušiť bez poplatkov. V rezervácii pre jednotlivca nie je možné za žiadných okolností meniť meno cestujúceho. Pri skupinových rezerváciách je zaplatená záloha pri akýchkoľvek zmenách a úpravách rezervácie nevratná. Mená cestujúcich je možné v skupinových rezerváciách meniť len pred vystavením leteniek .
2. Po vystavení letenky podliehajú všetky zmeny a storná podmienkam tarifu danej letenky, na ktoré je klient povinný sa informovať pred úhradou a pred vystavením letenky. Klient berie na vedomie, že letenka môže byť nemeniteľná a nerefundovateľná. Úhradou celkovej ceny rezervácie klient bezvýhradne akceptuje podmienky ním vybranej letenky. CRUISER spol. s r.o. si za prípadné zmeny na už vystavených letenkách a pri stornovaní už vystavených leteniek účtuje vopred stanovený administratívny poplatok. Tieto poplatky sa účtujú k sume poplatkov stanoveným leteckou spoločnosťou pri stornovaní letenky. Poplatky za vystavenie letenky, ktoré klient uhrádzal pri kúpe letenky, sú v prípade stornovania letenky nevratné.
3. Klient je povinný nastúpiť na všetky časti letu tak, ako sú uvedené v jeho letenke. V prípade, že klient na niektorú časť letu nanastúpi ani letenku podľa platných podmienok nezmení alebo nestornuje, má letecká spoločnosť právo vylúčiť klienta z prepravy a zrušiť všetky nasledujúce časti letu uvedené v letenke bez akéhokoľvek nároku klienta na náhradu škody. Pri letenkách v prvej triede a pri letenkách s business a full fare economy tarifoch tieto obmedzenia zvyčajne neplatia.
4. Všetky letecké spoločnosti si vyhradzujú právo na prípadnu zmenu cien leteniek a letiskových a iných poplatkov pred vystavením letenky.
5. CRUISER spol. s r.o. si vyhradzuje pred vystavením letenky právo zmeny ceny akejkoľvek rezervácie vytvorenej a potvrdenej rezervačným systémom. V prípade, že sa celková cena rezervácie zmení, klient má nárok pred vystavením letenky na vrátenie peňazí zaplatenej rezervácie v plnej výške, pokiaľ nezaplatil nevratnú zálohu.
6. Na vybranom lete má klient možnosť si priamo zarezervovať sedadlo v lietadle. Nie všetky letecké spoločnosti a nie na všetky lety a pre všetky tarify umožňujú automaticky si vopred rezervovať sedadlo v lietadle. V prípade, že rezerváciu sedadla nie je možné previesť online ani telefonicky na call-centre, klient tak môže urobiť až na check-in pred odletom.
7. Na medzikontinentálnych letoch má klient možnosť požiadať o špeciálny druh jedla. Nie všetky letecké spoločnosti poskytujú všetky druhy jedál. Špeciálny druh jedla, ktoré si klient vyberie môže byť vyžiadané u väčšiny leteckých spoločností najneskôr do 24 hodín pred odletom a v prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo poskytuje v rámci servisu na palube, bude klientovi potvrdené. V prípade, že letecká spoločnosť toto jedlo neposkytuje, nebude jedlo potvrdené. Potvrdenie, alebo zamietnutie vyžiadaného jedla je zvyčajne oznámené leteckou spoločnosťou do 24 hodín od vykonania rezervácie.
8. V prípade, že sú klientovi vystavované 2 samostatné letenky leteckých spoločností združených v IATA, ktoré na seba nadväzujú, CRUISER spol. s r.o. nezodpovedá za prípadné škody, ktoré boli spôsobené klientovi, ak je niektorý z letov zo strany leteckej spoločnosti zrušený, alebo došlo k posunom v odletových a príletových časov tak, že klient nestihne nádväzný spoj; taktiež CRUISER spol. s r.o. nie je povinná uhradiť náhradnú letenku vo vyhovujúcom čase letu. To isté platí aj v prípade, že klientovi boli vystavené 2 samostatné letenky od tej istej leteckej spoločnosti pre nadväzujúce lety.
V. Doručovanie
1. Letenky a iné služby budú vystavené a odoslané klientovi ihneď po úhrade, čím sa rozumie pripísanie celkovej sumy za produkt vrátane všetkých ďalších objednaných služieb a zliav na účet CRUISER spol. s r.o.
2. Letenky a iné služby budú klientom doručované:
E-mailom – všetky objednané služby budú klientovi zasielané výhradne elektronicky na e-mailovú adresu, ktorú zadal pri rezervácií. Letenka vystavená elektronicky bude zaslaná klientovi spolu s itinerárom (rozpisom letov). Klient si takéto potvrdenie o elektronickej letenke môže vytlačiť z e-mailu. Pre elektronické doručovanie leteniek a iných písomností platí, že ak CRUISER spol. s r.o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu zadanú klientom, považuje sa správa za doručenú.
3. CRUISER spol. s r.o. odporúča klientovi minimálne 24 hodín pred odletom skontrolovať svoj let na www.checkmytrip.com alebo www.viewtrip.com (stránky sú v anglickom jazyku), alebo priamo na stránke leteckej spoločnosti, kde do kolónky "Reservation number" zadá svoj rezervačný kód a do kolónky "Passanger`s Last name" zadá svoje priezvisko, resp. priezvisko cestujúceho. Je to pre prípad, že by letecká spoločnosť zmenila čas odletu alebo let zrušila. CRUISER, spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zrušené lety leteckou spoločnosťou alebo za zmenené časy odletov. Všetky prípadné škody je klient oprávnený vymáhať výhradne priamo od prepravcu.
VI Osobné údaje
1. Klient prehlasuje, že v súlade s § 7 zákona č. 428/2002 Z.z. súhlasí, aby CRUISER spol. s r.o. spravoval jeho osobné údaje, ktorú poskytol pri rezervácii letenky. Klient súhlasí s ich spracovaním, sprístupnením a použitím spôsobom zodpovedajúcim povahe osobných údajov na účely priameho marketingu, ako aj na účely korešpondencie medzi stranami po dobu 10 rokov. Klient súhlasí s cezhraničným tokom svojich osobných údajov výlučne pre potreby vystavenia jeho letenky, alebo priameho marketingu leteckej spoločnosti, resp. združenia leteckých prepravcov, ktorá rezervovaný let realizovala.
2. Klient týmto udeľuje CRUISER spol. s r.o. súhlas s kopírovaním a skenovaním úradných dokladov potrebných pre overenie a potvrdenie údajov poskytnutých CRUISER spol. s r.o. pri rezervácii letenky.
3. Klient prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Klient prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť potom skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.

VI. Vízové povinnosti a cestovné doklady
1. Klient je povinný skontrolovať si cestovné doklady a vízové povinnosti nielen do cieľovej, ale aj do tranzitnej destinácie. CRUISER spol. s r.o. nezodpovedá za škody vzniknuté klientovi jeho nevedomosťou o vízových náležitostiach. Informácie o vízových povinnostiach môže klient nájsť na stránke www.mzv.sk .
VII. Vyhlásenia zákazníka
1. Klient potvrdzuje, že bol oboznámený so VŠEOBECNÝMI PODMIENKAMI LETECKÝCH SPOLOČNOSTÍ a tieto podmienky akceptuje.
2. Klient berie na vedomie, že CRUISER spol. s r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za okolnosti súvisiace s rezervovaným letom (meškanie letu, zrušenie letu, stratená batožina a pod.). Všetky nezrovnalosti a reklamácie týkajúce sa rezervovaného letu je oprávnená riešiť dotknutá letecká spoločnosť.
3. Klient je dôkladne oboznámený so skutočnosťou, že v prípade zrušenia celej rezervácie alebo jej časti zo strany prepravcu (airline) z dôvodu duplicitnej rezervácie spoločnosť CRUISER, spol. s r.o. nezodpovedá za žiadnu škodu, ušlý zisk či akékoľvek iné nároky klienta a/alebo tretích osôb.
4. Akékoľvek reklamácie týkajúce sa služieb CRUISER spol. s r.o. je klient povinný doručiť písomne na adresu CRUISER spol. s r.o. Poštová adresa CRUISER spol. s r.o. je uvedená na stránke www.cruiser.sk. Na podanú reklamáciu dostane klient odpoveď najneskôr po 30 dňoch od jej doručenia.
VIII Záverečné ustanovenia
1. Doručovanie písomností medzi klientom a CRUISER spol. s r.o. sa uskutočňuje elektronicky na poskytnutú e-mailovú adresu klienta alebo poštou. Pre elektronické doručovanie písomností platí, že ak CRUISER spol. s r.o. neobdrží chybové hlásenie o nemožnosti doručenia písomnosti na e-mailovú adresu klienta, považuje sa písomnosť za doručenú. Pre doručovanie písomností poštou platí, že ak klient doručený list neprevezme, je tento list považovaný za doručený uplynutím tretieho dňa od vrátenia nedoručenej zásielky CRUISER spol. s r.o.
POZNÁMKA
Pre dopravu cestujúcich na linkách, ktorých cieľové letisko alebo zastávka leží v inej krajine ako je krajina odletu, platí Varšavský dohovor, ktorý vo väčšine prípadov obmedzuje zodpovednosť dopravcu za usmrtenie alebo ujmu na zdraví, ako aj za stratu a poškodenie batožiny.
PODMIENKY DOPRAVNEJ ZMLUVY
1. Pod výrazom "letenka" používaným v tejto zmluve, rozumieme letenku a batožinový lístok, jej súčasťou sú tieto podmienky a poznámky; "dopravcom" rozumieme všetkých leteckých dopravcov, ktorí dopravujú, alebo sa zaväzujú dopraviť cestujúceho alebo jeho batožinu podľa tejto letenky, alebo vykonávajú akékoľvek služby súvisiace s touto leteckou dopravou. "Varšavský dohovor" je Dohovorom o zjednotení niektorých pravidiel v medzinárodnej leteckej doprave, podpísaný vo Varšave dňa 12. októbra 1929, alebo rovnaký dohovor, pozmenený Haagskym protokolom zo dňa 28. septembra 1955, podľa toho, ktorý z nich môže byť použitý.
2. Doprava, vykonaná podľa tejto letenky, sa riadi pravidlami a obmedzeniami zodpovednosti stanovenými Varšavským dohovorom s výnimkou dopravy, ktorá v zmysle tohoto dohovoru nie je pokladaná za "medzinárodnú dopravu".
3. Pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia (i) ustanoveniami uvedenými v tejto letenke, (ii) platnými tarifami, (iii) dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú ich súčasťou (a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu), s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom mimo ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.
4. Názov dopravcu môže byť na letenke uvedený v skratke; plný názov a jeho skratka je uvedený v tarifách dopravných podmienkach, predpisoch alebo v letových poriadkoch dopravcu; adresou dopravcu je letisko odletu vyznačené vedľa prvej skratky názvu dopravcu v letenke; zmluvné zastávky sú miesta označené v tejto letenke alebo miesta uvedené v letových poriadkoch dopravcu ako pravidelné zastávky na ceste cestujúceho; doprava, ktorá má byť vykonaná podľa tejto letenky postupne niekoľkými dopravcami, sa považuje za jediný úkon.
5. Pri vystavovaní letenky na dopravcu na tratiach iného leteckého dopravcu koná letecký dopravca, ktorý vystavuje letenku iba ako jeho sprostredkovateľ.
6. Akékoľvek vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti dopravcu sa bude vztahovať na sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu dopravcu a rovnako na každú osobu, ktorej lietadlo použil dopravca na dopravu, ako aj na jej sprostredkovateľa, zamestnanca a zástupcu a pôjde v ich prospech.
7. Zapísané batožiny budú vydané držiteľovi batožinového lístka. Pri poškodení batožiny v medzinárodnej preprave sa toto musí písomne ohlásiť dopravcovi ihneď po zistení škody a to najneskôr do siedmych dní odo dňa prijatia batožiny; pri oneskorení musí byť sťažnosť uplatnená najneskôr do 21 dní odo dňa výdaja batožiny. Pokiaľ ide o vnútroštátnu prepravu, pozri tarify alebo prepravné podmienky.
8. Táto letenka je platná pre dopravu po dobu jedného roka odo dňa vystavenia, pokiaľ nie je stanovené inak v tejto letenke, v tarifoch dopravcu, dopravných podmienkach alebo príslušných predpisoch dopravcu. Cestovné za dopravu podľa tejto letenky podlieha zmene pred začatím dopravy. Dopravca má právo odmietnuť dopravu v prípade, že nebolo zaplatené príslušné cestovné.
9. Dopravca sa vynasnaží podľa svojich možností dopraviť cestujúcich a batožinu čo najrýchlejšie; časy uvedené v letových poriadkoch, alebo kdekoľvek inde, nie sú zaručené a netvoria súčasť tejto zmluvy. Dopravca sa môže bez predchádzajúceho oznámenia dať zastúpiť inými dopravcami, alebo použiť iné lietadlo a môže v prípade nutnosti zmeniť alebo vynechať miesta pristátí uvedené na letenke. Letové poriadky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oznámenia. Dopravca nezodpovedá za stihnutie spojenia.
10. Cestujúci sa musí podriadiť úradným cestovným predpisom, musí predložiť výstupné, vstupné a iné požadované doklady a musí sa dostaviť na letisko do doby stanovenej dopravcom alebo, pokiaľ nie je táto doba stanovená, dostatočne včas, aby mohli byť vybavené formality súvisiace s odletom.
11. Žiadny sprostredkovateľ, zamestnanec alebo zástupca dopravcu nie je oprávnený meniť, upravovať alebo zrušiť ktorékoľvek ustanovenia tejto zmluvy.

PREPRAVCA SI VYHRADZUJE PRÁVO ODMIETNUŤ PREPRAVU AKEJKOĽVEK OSOBE, KTORÁ PRI ZÍSKANÍ LÍSTKA PORUŠILA PLATNÉ ZÁKONY, ALEBO TARIFY, PREDPISY ČI NARIADENIA PREPRAVCU. Vydané Prepravcom, ktorého meno sa nachádza v časti "Issued by" na čelnej strane cestovného lístka a batožinového lístka. PODLIEHA TARIFNÝM PREDPISOM.
OZNÁMENIE PRE MEDZINÁRODNÝCH PASAŽIEROV O OBMEDZENOM RUČENÍ
Pasažierom na ceste, ktorej súčasťou je konečná destinácia alebo zastávka v krajine inej, než je krajina pôvodu, sa oznamuje, že ustanovenia zmluvy známej ako Varšavský dohovor môžu byť použiteľné pre celú cestu, vrátane akejkoľvek jej časti úplne v krajine pôvodu alebo destinácie. Pre takýchto pasažierov na ceste do, z alebo na mieste odsúhlasenej zastávky v Spojených štátoch amerických, Dohoda a špeciálne kontrakty o preprave premietnuté do príslušných taríf ustanovujú, že ručenie určitých prepravcov, účastníkov v takýchto špeciálnych kontraktoch, za smrť pasažierov alebo ich zranenie vo väčšine prípadov preukázaného poškodenia je obmedzené tak, že neprekročí 75000USD za pasažiera, a že toto ručenie až po túto hraničnú sumu nebude závisieť od nedbalosti na strane prepravcu. Pre takýchto pasažierov cestujúcich prostredníctvom prepravcu, ktorý nie je účastníkom takýchto špeciálnych kontraktov, alebo ktorí nie sú na ceste do, z, alebo nemajú zastávku v odsúhlasenom mieste zastávky v Spojených štátoch amerických, je ručenie prepravcu za smrť alebo zranenie pasažierov vo väčšine prípadov obmedzené na približne 10000 alebo 20000 USD.
Mená prepravcov – účastníkov takýchto špeciálnych kontraktov sú k dispozícii pri predajniach lístkov týchto prepravcov a sú na požiadanie k dispozícii na nahliadnutie. Dodatočné zabezpečenie možno obvykle získať poistením sa u súkromnej spoločnosti. Takéto poistenie nie je ovplyvnené žiadnym obmedzením ručenia prepravcu na základe Varšavského dohovoru alebo podobných špeciálnych prepravných kontraktov. Ďalšie informácie získate u zástupcov Vašej leteckej či poisťvacej spoločnosti.
Poznámka: Obmedzenie ručenia nad 75 000 USD zahŕňa zákonné poplatky a výdavky s výnimkou vznesenia nároku v štáte, kde existuje ustanovenie o osobitnom priznaní zákonných poplatkov a výdavkov; v takomto prípade bude hraničnou hodnotou 58 000 USD bez zákonných poplatkov a výdavkov.
OZNÁMENIE O VLÁDOU VYBERANÝCH TAXÁCH A POPLATKOCH
Cena tejto letenky môže zahŕňať taxy a poplatky, ktoré sú vyberané v leteckej doprave vládnymi úradmi. Tieto taxy a poplatky, ktoré môžu predstavovať významnú časť ceny leteckej dopravy sú buď zahrnuté v cestovnom, alebo sú oddelene uvedené v rubrikách "TAX/FEE/CHARGE". Zároveň môže byť cestujúci požiadaný o zaplatenie táx a poplatkov, ktoré ešte neboli vybrané. Nasledujúca poznámka sa nevzťahuje na letenky predané v Spojených štátoch amerických pre prepravu vzchádzajúcu z USA .
ZAMIETNUTIE NÁSTUPU Z DÔVODU PREKNIHOVANIA LETU
V krajinách, kde sú v platnosti Kompenzačné predpisy pre odmietnutie nástupu, prepravcovia používajú kompenzačné plány pre pasažierov s potvrdenou rezerváciou, ktorým bol zamietnutý nástup kvôli nedostupnosti sedadiel z dôvodu preknihovania letu. Podrobnejšie informácie o týchto plánoch sú k dispozícii v kanceláriách leteckých spoločností.
ČASY PRE ODBAVENIE
Časy uvedené na tejto letenke, alebo v letovom pláne (ak sú uvedené) predstavujú čas odletu lietadla. Časy pre check-in (predodletová registráciu), ako ich uvádza prepravca alebo letový poriadok, predstavujú najneskorší čas, kedy môžu byť pasažieri prijatí pre odcestovanie, a ktorý zohľadňuje čas potrebný na vybavenie všetkých potrebných formalít. Lety nemožno zdržať kvôli pasažierom a oneskoreným príchodom a v týchto prípadoch nie je možné žiadne prevzatie zodpovednosti.
PREDMETY, KTORÝCH PREPRAVA JE ZAKÁZANÁ
Preprava nižšie uvedených nebezpečných predmetov v batožine cestujúcich je z bezpečnostných dôvodov zakázaná:
1. Stlačené plyny – (zmrazené na veľmi nízke teploty, horľavé, nehorľavé a jedovaté); ako propán-bután, tekutý dusík, kyslík vrátane akvalungov.
2. Žeraviny ako kyseliny a zásady, mokré batérie a ortuť.
3. Výbušniny, munícia a pyrotechnický materiál.
4. Zápalné tekutiny a pevné látky – zapaľovače a náplne do zapaľovačov, ZÁPALKY, náterové hmoty a riedidlá.
5. Rádioaktívny materiál
6. Bezpečnostné schránky a kufríky s inštalovaným bezpečnostným zariadením.
7. Oxidačné činidlá ako chlórové vápno a peroxidy.
8. Jedy a infekčné látky ako insekticídy, herbicídy a živý vírusový materiál.
9. Iné nebezpečné predmety ako magnetický materiál, látky dráždivé alebo vzbudzujúce odpor.

Lieky a toaletné potreby je možné prepravovať v obmedzenom množstve, ktoré je nevyhnutné a primerané dĺžke letu, ako lak na vlasy, parfumy a lieky obsahujúce alkohol. Mnohé z týchto predmetov môžu byť prepravované ako letecký náklad za podmienky, že ich balenie zodpovedá predpisom platným v nákladnej leteckej preprave.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na požiadanie.
UPOZORNENIE NA OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI ZA BATOŽINU
Zodpovednosť za stratu, omeškanie alebo poškodenie batožiny je obmedzené, pokiaľ nie je vopred deklarovaná vyššia hodnota a zaplatený príslušný poplatok. Pre väčšinu medzinárodnej prepravy (vrátane vnútroštátnych úsekov medzištátnych ciest) je obmedzenie ručenia približne 9,07 USD na libru (1 lb = 0,45 ks), t.j. 20,00 USD/kg pre osobitne podanú batožinu a 400,00 USD na pasažiera. V prípade vesty iba medzi miestami v USA vyžaduje federálny predpis, aby akýkoľvek limit na ručenie leteckej spoločnosti za batožinu bol najmenej 2 500 USD na pasažiera. Pre určité druhy položiek možno deklarovať zvýšené ohodnotenie. Niektorí prepravcovia nepreberajú žiadne ručenie za krehké, cenné alebo rýchlo sa kaziace predmety. Ďalšie informácie možno získať od prepravcu.
BATOŽINA
Podaná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy a trasy. Prekoročenie limitu bezplatnej prepravy môže byť spoplatnené. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti.

Príručná batožina: Pasažier má obvykle povolenú bezplatnú prepravu podanej batožiny, pričom jej obmedzenia sa môžu líšiť podľa leteckej spoločnosti, triedy, trasy a typu lietadla. Odporúča sa obmedziť množstvo príručnej batožiny na minimum. Bližšie informácie získate u vašej cestovnej alebo leteckej spoločnosti. Ďalšie informácie a odkazy na webové stránky aerolínií nájdete na adrese http://www.iata.org/bags.